K.V.K.K.

 

YILDIZDENT SAĞLIK HİZMETLERİ DİŞ MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÜRÜN VE HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

 

YILDIZDENT SAĞLIK HİZMETLERİ DİŞ MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ. (“Klinik”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük duyarlılık göstermekteyiz. 

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, kliniğimizi ziyaretiniz ve muayeneniz sırasında internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda, tıbbî teşhis, muayene ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere; toplanan başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Kimlik Verisi: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, gibi kimlik verileriniz, 

İletişim Verisi: Adresiniz, Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

Müşteri İşlem: Fatura, bilgileri vb.

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.

Sağlık Verisi: Dosyanızda tedaviniz için kullanılan görüntüleme sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz,

Biyometrik Veri: Hastaların panoramik röntgen cihazıyla diş görüntüleme yapılması ve ağız içi fotoğrafının çekilmesi suretiyle teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Veri: Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında kapı girişi ve bekleme salonda alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü, ses kaydı, fotoğraf (Muayene ve doktor görüşmesi sırasında sizin izniniz dışında herhangi bir ses veya görüntü kaydı yapılmamaktadır.)

 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yasal yollardan talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Kliniğimiz tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, 

 • Kliniğimiz tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,

 • Kliniğimiz tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

 • Kliniğimiz tarafından anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

 • Kliniğimiz tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,

 • Açık rızanız olması halinde tedavi öncesi ve sonrası, müşterilere ait fotoğraflar çekilmektedir. Kişisel veriniz (fotoğraf), tanıtım ve reklam amacıyla kliniğimize ve operasyonu yapan doktora ait web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanabilecektir.

 • İlgili mevzuat uyarınca sağlık bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

 • Randevu oluşturulması ve takibi

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması hakkında yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükleri yerine getirme

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • İş Ortakları,

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,

 • Adli makamlar,

 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,

 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,

 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,

 • Çalışmakta olduğumuz mali müşavir, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Kliniğimizin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Kliniğimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. 

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi; Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,

 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,

 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak 

Olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.   


Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.yildizdent.com/ ”  web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • HACITUĞRUL MH. GAZİ İLYAS CD. NO:15 EDREMİT/BALIKESİR adresine bizzat teslim edebilir,

 • Noter kanalıyla gönderebilir,

 • yildizdentagizvedis@gmail.com Adresine e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

YILDIZDENT SAĞLIK HİZMETLERİ DİŞ MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ. WEB Sayfası: https://www.yildizdent.com/ 

E-Mail: yildizdentagizvedis@gmail.com 

Adres: HACITUĞRUL MH. GAZİ İLYAS CD. NO:15 EDREMİT/BALIKESİR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YILDIZDENT SAĞLIK HİZMETLERİ DİŞ MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

HACITUĞRUL MH. GAZİ İLYAS CD. NO:15 EDREMİT/BALIKESİR adresine bizzat teslim edebilir,

Noter kanalıyla gönderebilir,

yildizdentagizvedis@gmail.com  adresine e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz.
Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 
İsim ve Soyisim :  
T.C.K.N. :  
Telefon Numarası :  
E-posta  :  
Adres :  
 
 
 1. Lütfen Kliniğimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Hasta, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
 
☐     Hasta
 
☐       Ziyaretçi 

 

 
 
İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman
Diğer (Açıklayınız…) 
Kliniğimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: 
 
Konu: 
 
 
 
☐         Eski Çalışanım 
 
Çalıştığım Yıllar: 
 
☐       Diğer: 
 
☐                İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih: 
 
☐           Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:
 
 
 
   
 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐               Adresime gönderilmesini istiyorum. 
 
☐               E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 
 
☐              Elden teslim almak istiyorum.                 
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 
İşbu başvuru formu, Kliniğimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kliniğimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kliniğimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kliniğimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
 
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı                         :
Başvuru Tarihi                  :
İmza       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------